Cooperatives d’habitatge

QUÈ ÈS UNA COOPERATIVA D’HABITATGE?

Les cooperatives d’habitatges tenen l’objecte de procurar a preu de cost habitatges, serveis o edificacions complementàries a llurs socis, organitzar-ne l’ús pel que fa als elements comuns, i regular-ne l’administració, la conservació i la millora. Les cooperatives d’habitatges tenen l’objecte de procurar a preu de cost habitatges, serveis o edificacions  complementàries a llurs socis, organitzar-se l’ús pel que fa als elements comuns, i regular-ne l’administració, la conservació i la millor

PRINCIPIS GENERALS

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

> La cooperativa pot adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i altres activitats necessàries per a assolir objecte social.

> La cooperativa pot adjudicar i cedir als seus socis, mitjançant qualsevol títol admès en dret la plena propietat o el ple ús dels habitatges, instal·lacions i edificacions complementàries.

> La cooperativa pot alienar o llogar a terceres persones no sòcies els locals, instal·lacions i edificacions complementàries de la seva propietat, però no els habitatges que només seran alienables a tercers els romanents després dels socis seguint el procediment establert en els Estatus Socials.

> Cap persona pot ser simultàniament, en una mateixa comarca, titular de més d’un habitatge o local de promoció cooperativista.

> La cooperativa pot adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i altres activitats necessàries per a assolir objecte social.

FINANÇAMENT

La cooperativa pot adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i altres activitats necessàries per a assolir objecte social. L’objectiu final: l’adjudicació dels habitatges; la cooperativa pot adjuciar i cedir als seus socis, mitjançant qualsevol títol admès en dret la plena propietat o el ple ús dels habitatges, instal·lacions i edificacions complementàries de la seva propietat, però no els habitatges que només seran alienables a tercers els romanents després dels socis seguint el procediment establert en els Estatus Socials. Cap persona pot ser simultàniament, en una mateixa comarca titular de més d’un habitatge o local de promoció cooperativitzada.

PROJECTES COOPERATIUS